ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROYAL PUNK Ο.Ε. («Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ) Νο 679/2016 TΗΣ ΕΕ

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR) που ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018 για την βελτίωση της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των πληροφοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ορισμοί όπως αναφέρονται στον ΓΚΠΔ:

Ι) Ορισμοί άρθρου 4 :

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα , ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

Επεξεργασία: νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός , ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Περιορισμός της επεξεργασίας: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον,

Κατάρτιση προφίλ: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου,

Ψευδωνυμοποίηση: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο,

Σύστημα αρχειοθέτησης: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση,

Υπεύθυνος Επεξεργασίας : είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ,η δημόσια αρχή , η υπηρεσία ή άλλος φορέας που μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

Εκτελών την Επεξεργασία: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή , η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμού του Υπευθύνου της Επεξεργασίας.

Αποδέκτης : είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή , η υπηρεσία ή άλλος φορέας στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα : είναι η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή , απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλον τρόπο σε επεξεργασία

Γενετικά δεδομένα: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου,

Βιομετρικά δεδομένα: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα,

Δεδομένα που αφορούν την υγεία: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του,

Κύρια εγκατάσταση:

α) όταν πρόκειται για υπεύθυνο επεξεργασίας με εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση, εκτός εάν οι αποφάσεις όσον αφορά τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνονται σε άλλη εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας στην Ένωση και η εγκατάσταση αυτή έχει την εξουσία εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, οπότε ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται η εγκατάσταση στην οποία έλαβε τις αποφάσεις αυτές,

β) όταν πρόκειται για εκτελούντα την επεξεργασία με εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση ή, εάν ο εκτελών την επεξεργασία δεν έχει κεντρική διοίκηση στην Ένωση, η εγκατάσταση του εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση στην οποία εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες επεξεργασίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εγκατάστασης του εκτελούντος την επεξεργασία, στον βαθμό που ο εκτελών την επεξεργασία υπόκειται σε ειδικές υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού,

Εκπρόσωπος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο ορίζεται εγγράφως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία βάσει του άρθρου 27 και εκπροσωπεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία ως προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους δυνάμει του κανονισμού

Επιχείρηση: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή, περιλαμβανομένων των προσωπικών εταιρειών ή των ενώσεων που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα

Ομιλος επιχειρήσεων: μια ελέγχουσα επιχείρηση και οι ελεγχόμενες από αυτήν επιχειρήσεις

Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες: οι πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τις οποίες ακολουθεί ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία εγκατεστημένος στο έδαφος κράτους μέλους για διαβιβάσεις ή δέσμη διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες εντός ομίλου επιχειρήσεων, ή ομίλου εταιρειών που ασκεί κοινή οικονομική δραστηριότητα,

Εποπτική αρχή: ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 51

Ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή: εποπτική αρχή την οποία αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διότι:

α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι εγκατεστημένος στο έδαφος του κράτους μέλους της εν λόγω εποπτικής αρχής

β) τα υποκείμενα των δεδομένων που διαμένουν στο κράτος μέλος της εν λόγω εποπτικής αρχής επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν ουσιωδώς από την επεξεργασία ή

γ) έχει υποβληθεί καταγγελία στην εν λόγω εποπτική αρχή,

Διασυνοριακή επεξεργασία: α) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διάφορων εγκαταστάσεων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μίας μόνης εγκατάστασης υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση αλλά που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς υποκείμενα των δεδομένων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη,

Σχετική και αιτιολογημένη ένσταση: ένσταση σε ένα σχέδιο απόφασης ως προς την ύπαρξη παράβασης του ΓΚΠΔ, ή ως προς τη συμφωνία με τον ΓΚΠΔ της προβλεπόμενης ενέργειας σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, η οποία καταδεικνύει σαφώς τη σημασία των κινδύνων που εγκυμονεί το σχέδιο απόφασης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και, κατά περίπτωση, την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης,

Υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών: υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19)

Διεθνής οργανισμός: οργανισμός και οι υπαγόμενοι σε αυτόν φορείς που διέπονται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που έχει ιδρυθεί δυνάμει ή επί τη βάσει συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών.

ΙΙ) Υποκείμενο των Δεδομένων: νοείται κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο στο οποίο αφορούν οι πληροφορίες (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) και το οποίο έρχεται σε επαφή με την Εταιρεία για διάφορους λόγους. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και ατομικές επιχειρήσεις. Δεν περιλαμβάνονται φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα στις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

ΙΙΙ) Υπεύθυνος Επεξεργασίας : Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος του ή από κοινού με άλλους, ορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΙV) Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων : Είναι το πρόσωπο που η Εταιρεία έχει ορίσει με τις αρμοδιότητες που ορίζει ο ΓΚΠΔ

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε την προστασία του δικαιώματός σας στην ιδιωτική ζωή. Περιγράφει τις πρακτικές μας για τη διαχείριση προσωπικών πληροφοριών. Συμμορφωνόμαστε με τις αρχές του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων όταν ασχολούμαστε με όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού μας καταστήματος στη διεύθυνση royalpunk.shop και τους πελάτες μας.

Εννοείται ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής διατηρείται. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις τυποποιημένες συναλλαγές ισχύουν για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όλες οι πληροφορίες που μεταφέρονται από τον χρήστη / μέλος στην Εταιρεία είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να χρησιμοποιηθούν στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει δεδομένα πελατών ή συναλλαγών, εκτός εάν έχετε παράσχει γραπτή εξουσιοδότηση ή εάν έχει εντολή με δικαστική απόφαση ή απόφαση οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής. Σε περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για να υποστηρίξει τα συστήματά της, θα επιβεβαιώνει ότι διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε δεδομένα διατηρούνται για εσάς, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που διαπιστώσετε την ύπαρξη σφάλματος. Για την ασφάλειά σας, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζετε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και ιδιωτικές και να μην προβαίνετε στην αποκάλυψή τους σε τρίτους.

Ασφάλεια συναλλαγής

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων σας, καθώς και τη σημασία των συναλλαγών σας στο διαδίκτυο και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα και τις συναλλαγές είναι ασφαλείς και ιδιωτικές. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας επιτυγχάνεται ως εξής: Χρησιμοποιείται αναγνωριστικό χρήστη (user ID) για την αναγνώρισή σας, το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και κωδικός πρόσβασής σας, τα οποία, όταν εισάγονται, σας δίνουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα με απόλυτη ασφάλεια. Έχετε την επιλογή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο όποτε θέλετε. Το μόνο άτομο που έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι εσείς μέσω αυτών των κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου και της ιδιωτικότητας σε βάρος τρίτων. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως, διαφορετικά το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν θεωρείται υπεύθυνο για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασής σας και να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τους ίδιους και κωδικούς που είναι εύκολο να ανιχνευτούν (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επιπλέον, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς, αλλά και σύμβολα για να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Η πληρωμή με κάρτα Visa ή PayPal είναι μια απόλυτα ασφαλής μέθοδος πληρωμής για τους πελάτες μας. Η Εταιρεία δεν θα λάβει ποτέ γνώση της κάρτας ή των πληροφοριών του λογαριασμού σας. Για να πληρώσετε την παραγγελία, θα μεταφερθείτε στον ιστοχώρο ………… .. της Τράπεζας ή την ιστοσελίδα του PayPal χωρίς καμία σε κάθε περίπτωση επαφή με στοιχεία και λεπτομέρειες της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας. Αυτές οι πληροφορίες θα μεταβιβαστούν από εσάς χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη σύνδεση με την Τράπεζα ……………. ή το PayPal μέσω των ασφαλών συστημάτων συναλλαγών τους.

Οι ιστότοποί μας

Τι συλλέγουμε

Η Εταιρεία συλλέγει μόνο δεδομένα που παρέχονται απευθείας σε εμάς από επισκέπτες που έχουν συμπληρώσει Φόρμα Επικοινωνίας ή έχουν δημιουργήσει λογαριασμό :

Όταν συμπληρώσετε μια φόρμα επικοινωνίας ή δημιουργήσετε λογαριασμό, συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση
Τον κωδικό σας
Δεν χρειάζεται να έχετε λογαριασμό για να δείτε τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, ωστόσο μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό προκειμένου να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες μας — τη wishlist ή να κάνετε αγορές.

Εφόσον θελήσετε να αγοράσετε προϊόντα, θα σας ζητηθεί επιπλέον ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων.

Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε να μοιραστείτε μαζί μας στοιχεία όπως το φύλο και η ηλικία σας για να μας βοηθήσετε να εξάγουμε στατιστικά για το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε, και για να μπορούμε να σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, πιθανότατα με κάποιο δωράκι.

Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε

Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να προσδιορίσουμε τον χρήστη που εισέρχεται στον ιστότοπό μας.
Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους ενδιαφέροντος. Εάν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους άλλους ιστότοπους. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχεται κατά την επίσκεψη σε τέτοιους ιστότοπους, καθώς δεν διέπονται από αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο ζητάει την άδεια να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αφού συμφωνήσετε, το αρχείο προστίθεται και το cookie βοηθά στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή σας ενημερώνει όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα cookies επιτρέπουν στις εφαρμογές ιστού να ανταποκρίνονται σε εσάς ως άτομο. Η εφαρμογή ιστού μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις αντιπαθειές σας συγκεντρώνοντας και ανακαλώντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Χρησιμοποιούμε cookies καταγραφής κυκλοφορίας για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται. Αυτό μας βοηθά να αναλύσουμε τα δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας προκειμένου να τον προσαρμόσουμε στις ανάγκες των πελατών. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για λόγους στατιστικής ανάλυσης και στη συνέχεια τα δεδομένα αφαιρούνται από το σύστημα.

Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας προσφέρουμε έναν καλύτερο ιστότοπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Αυτό μπορεί να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον ιστότοπο.

Τα στοιχεία Πελατών μας

Τι συλλέγουμε

Η Εταιρεία συλλέγει μόνο δεδομένα πελατών που παρέχονται απευθείας σε εμάς. Τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε στο σύστημά μας περιλαμβάνουν:

Το ονοματεπώνυμό σας
Το όνομα και τη διεύθυνση της εταιρείας σας
Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση
Τον αριθμό τηλεφώνου σας
Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε

Ζητούμε τις πληροφορίες σας για να επεξεργαστούμε τις παραγγελίες σας και να διαχειριζόμαστε το λογαριασμό σας
Εάν συμφωνείτε, θα σας στέλνουμε e-mail σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να διακόψετε τη λήψη των πληροφοριών μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή
Από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να λαμβάνετε ταnewslettersμας με νέες συλλογές, προσφορές και λοιπές προωθητικές ενέργειες.

Ασφάλεια δεδομένων

Δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ασφαλή. Έχουμε εφαρμόσει φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για να διασφαλίσουμε και προστατεύσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε εντός και εκτός σύνδεσης.

Ποτέ δεν πωλούμε, νοικιάζουμε ή ανταλλάσσουμε λίστες αλληλογραφίας που περιέχουν τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή εκτός εάν απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε.
Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρειάζεται. Μόλις τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, διαγράφονται από τα αρχεία μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.
Συνεργάτες ως τρίτα μέρη

Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία δεν αποκαλύπτονται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός των πλαισίων δραστηριότητάς της, των νομίμως διορισθέντων από την Εταιρεία Υπαλλήλων της εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, και όποιων άλλων απαραίτητων δυνάμει της νομοθεσίας καθώς και σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, λογιστών, αντιπροσώπων, μεταφορέων, δικηγόρων, υπηρεσιών πληροφορικής, ασφαλιστών, νομικών υπηρεσιών, φορολογικών, τελωνειακών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών) οι οποίες ενεργούν εξ ονόματος των Υποκειμένων των Δεδομένων και με βάση τις γραπτές οδηγίες της Εταιρείας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δεδομένα προς όφελός τους ή να τα αποκαλύψουν σε τρίτους. Μοιραζόμαστε δεδομένα μόνο με συνεργάτες που συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων.

Eιδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΓΚΠΔ:

α) Υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β) Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

γ) Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ) Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται και λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

ε) Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους.

Ελεγχος των προσωπικών σας στοιχείωνστ) Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Εάν πιστεύετε ότι τυχόν πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, επικοινωνήστε μαζί μας και θα διορθώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία διαπιστώθηκε εσφαλμένη.

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

i)Δικαίωμα ενημέρωσης
ii)Δικαίωμα πρόσβασης του Υποκειμένου των Δεδομένων
iii) Δικαίωμα διόρθωσης

iv)Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
v)Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
vi) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
vii) Δικαίωμα εναντίωσης

Προστασία πληροφοριών

Η Εταιρεία προστατεύει τις πληροφορίες που έχει και επεξεργάζεται σύμφωνα τον Κανονισμό ως προς:

α) την ακεραιότητα τους, δηλ. την αποτροπή οποιασδήποτε αλλοίωσης, απώλειας ή καταστροφής τους β) την εχεμύθεια και εμπιστευτικότητας τους, δηλ. την αποτροπή οποιασδήποτε διαρροής σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα γ) τη διαθεσιμότητα τους, δηλ. την δυνατότητα χρήσης και πρόσβασης σε αυτές, όποτε απαιτείται, χωρίς εμπόδια ενώ, εφαρμόζει για την προστασία τους : i) τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως ψευδονυμοποίηση, ελαχιστοποίηση προσωπικών δεδομένων και χρήση, πιστοποιημένα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης ii) μέτρα φυσικής ασφάλειας iii) μέτρα ασφάλειας λογικής πρόσβασης iv) μέτρα ασφάλειας επικοινωνίας v) μέτρα ασφάλειας λειτουργίας vi) μέτρα ασφάλειας προμηθειών. Η ιστοσελίδα της εταιρείας έχει SSL Security Certificate και ο διακομιστής της ιστοσελίδας της εταιρείας χρησιμοποιεί TLS and SSL κρυπτογραφημένα πρωτόκολλα που παρέχουν απόλυτη ασφάλεια στην επικοινωνία στο διαδίκτυο

Παραβιάσεις Προσωπικών Δεδομένων & Συνεργασία με την Εποπτική Αρχή

Η Εταιρεία εφαρμόζει καθορισμένες διαδικασίες για τον εντοπισμό, την αναγνώριση και καταγραφή συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων Υποκειμένων. Ειδικότερα, για συμβάντα διαρροής Προσωπικών Δεδομένων προβλέπεται η άμεση ενημέρωση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016.

Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση – Αξιολόγηση & Ανασκόπηση

Η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της Εταιρείας σε θέματα προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εντάσσεται στο πλαίσιο εκπαίδευσης & ενημέρωσης του προσωπικού της ως αναπόσπαστο μέρος του.

Η εταιρεία μεριμνά για την αξιολόγηση και ανασκόπηση των επιδόσεων των διαδικασιών, πολιτικών και μέτρων που λαμβάνει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη συνεχή βελτίωση στην προστασία και ασφάλεια τους.

Διαχείριση Διακινδύνευσης

Η Εταιρεία για τη διαχείριση κινδύνων στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενεργεί :

Εντοπισμό και ανάλυση κινδύνων
Αξιολόγηση και αντιμετώπιση κινδύνων
Παρακολούθηση και έλεγχο

Αν θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας παρακαλούμε να μας στείλετε e-mail στο [email protected] Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο διαχείρισης διακινδύνευσης, πραγματοποιείται αξιολόγηση διακινδύνευσης των βασικών στόχων που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα τους.

Για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση σχετικά με την παρούσα παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας της Εταιρείας μας :

[email protected]

Υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι η Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία μπορεί να ενημερώνει την Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Η Εταιρεία θα σας ειδοποιήσει για οποιεσδήποτε αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική σε αυτή τη σελίδα.

Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την Πολιτική για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτής της Πολιτικής ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.